Vindmøllehøjder på land og i vandet - Sammenligninger / JM
2006-2017 Horns rev 1-2-3. Havmøller 20-30 km fra kysten
Horns Rev 20-30 km ude, set fra Blåvandshuk med hotelplatform - foto zoomet: Terma 2009
Støt fremtiden: Stop Vesterhav Syd Havvindmøller kun 4-8 km ude
Havmøller 180 m høje, kun 4 km fra kysten - SGH Visualisering 2014
Havmøller 180 m høje, 4 km fra kysten - ENS 2012
Havmøller 180 m høje, 12 km fra kysten - ENS 2012
SGH Kystnære Havmøller - kun 4 km fra Holmslands Kyst - Foreningens fremtidige udsigt?
SGH Kystnære Havmøller - et bælte på kun 4-8 km fra Holmslands Kyst ved Fladsbjergvej - Fremtidig udsigt?
SGH Kystnære Havmøller - kun 4 km fra Holmslands Kyst ved Fladsbjergvej - Fremtidig udsigt?
Vesterhav Syd. Projektforslag 2014. Havmøller 4-20 km fra Holmslands Strand og Kabelføring på land via HGF
KP 53 s09 Forslag 2015-april. Ændret kabelføring gennem 'Hejreskoven' og 'Baronens Hede'
KP 53 s33 Forslag 2015-april. Ændret kabelføring gennem 'Hejreskoven' ved Tyvmose.
Vesterhav Syd. Vattenfalls Projektforslag 2017 ændret. Havmøller 4-10 km fra Holmslands Strand
Vesterhav Syd om Dagen - VVM 2015
Vesterhav Syd om Natten - VVM 2015
KP 53 s10 Forslag 2015-april Søndervig Transformerstation
2016 Illustration til Kronik i Weekendavisen - fremtidig solnedgang.
2018 Højspændingsmaster fra Holstebro til grænsen - mere ødelagt natur!
Der er brug for jeres hjælp, for at bekæmpe Vindmøller - bedre end den idealistiske Don Quijote.

312 Stat og Styrelser - INFO om
KYSTNÆRE HAVVINDMØLLER - ved Stranden og Landkabel 
samt Højspændingskabler fra Holstebro til grænsen  

Forslag, Høringer, Projekter, Artikler 

- Havmøllepark 4 km eller 20 km fra kysten og turiststranden!? 

- Landanlæg - Kabler, transformer og Højspændingsmaster!? 

-------------------------------------------------- 

KYSTNÆR HAVVINDMØLLEPARK VESTERHAV SYD
Ud for foreningens område: 200 m høje havmøller, kabelføring og transformerstationer! 
Havvindmølleparken placeres for tæt på kysten og skæmmer naturoplevelsen.
Havvindmølleparken vil blive meget synlig - fra stranden - fra ALLE sommerhuse på Klitten - fra Landevejen - og fra den anden side af fjorden!
----- 
Se projekt-beskrivelse 2012-2014 for 1. offentlighedsfase og find dokumenter (evt. kopier de lange link til browser)
Nogle dokumenter kan hentes i højre hjørne på denne side, nyeste nederst ->> 
Vandanlæg opdateret 2017: 
Landanlæg opdateret 2017: 
Følg med i medier og på nettet - og giv din mening til kende, så andre får kendskab til sagen.
----------------------

2017-10-24: Pænt nej tak til kystnære havvindmøller

PRESSEINFO fra SVS mfl., se fil - en samlet protest for alle berørte områder i Danmark, hvor der er planlagt kystnære havvindmøller. Hjælp dig selv og vores eget område, skriv selv under og fortæl dit netværk om sagen, så de også kan støtte ved at skrive under: 

Underskriftsindsamling: http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/

---------------

2018-05-09: Højspændingsmaster, Strømmotorvej fra Holstebro til grænsen er delvis følgevirkning af de 2 kystnære vindmølleparker Nord og Syd:

Borgermøder afholdt flere steder. HØRINGS-SVARFRIST d. 09.05.2018, se:  

http://mst.dk/natur-vand/planlaegning/miljoevurdering-og-vvm/vvm/igangvaerende-vvm-sager/miljoevurdering-af-ny-400-kv-luftledning-fra-endrup-til-idomlund/

http://mst.dk/service/annoncering/annoncearkiv/2018/april/400-kv-luftledning-endrup-til-graensen/

BORGERFORSLAG til underskrivning med eget NemId: Højspændingskabler i jorden: 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-01070

Følg på facebook: Højspændingskabler i jorden 

---------------

2017-10-21: Generalforsamling i STOP Vesterhav SYD (SVS)

Lørdag d. 21.10.2017 kl 10 i Holmsland Kultur Center

Tilmelding til formand Preben Greibe: greibe@mail.tele.dk

Kontingentet for 2017 kr. 100,- skal indbetales.

----------------------

2017-09-28: Tidligere folketingsmedlem og formand for Energiudvalget Jens Kirk kan ikke genkende intentionerne i beslutningen fra 2012 og den efterfølgende proces (artikel nederst på siden) Link:

http://jyllands-posten.dk/debat/ECE9908641/myndighedernes-fremgangsmaade-i-havmoellesag-er-udemokratisk/

---------------------
2017-02: Rambøll har udfærdiget nye visualiseringer, der er mere korrekte end dem Vattenfall har forelagt, se forskellen: www.stopvesterhavsyd.dk/nye-visualiseringer
------
Animation af havmøllerne i drift, dag og nat: www.sam-grund-holmsland.dk - havmoeller - animation
----------------------
2017-06-10: Klagerne har igen modtaget mail fra Energiklagenævnet med Notat om beregning af støj fra Havvindmøller, og skal indsende svar inden 26.06.2017 (svarforslag fra SVS).
 
---------------------
2017-03-28 kl. 19:00: Foredrag om Vindmøller og Det Jomfruelige Hav v/ Akademirådet
Gratis, tilmelding hvis man vil have kaffe d. 23.03. kl. 12, se annonce -->> 
-----------------------
2017-03: Værditabsordningen
Se: gf-holmsborgvejen.dk - 312 Værditab Havvindmøller med info, Anmeldelsesskema-eksempel, betaling og filer
-----------------
2017-02-28: Hver klager har efterfølgende modtaget en mail med vedhæftet brev fra Energiklagenævnet, der skal besvares inden d. 14.03.2017. Uddrag: 
-----
"Du/I anmodes om at oplyse til Energiklagenævnet, hvorfor du bør anses for at have en væsentlig og individuel interesse i at Energistyrelsens afgørelser af 22. december 2016 ændres. I den forbindelse bør du oplyse, hvordan du berøres af Energistyrelsens afgørelse, samt på hvilken baggrund du berøres mere indgribende i forhold til andre beboere/brugere af området."
-----
Din besvarelse af ovennævnte to punkter bedes fremsendt, så den er Energiklagenævnet i hænde senest den 14. marts 2017.
Det bemærkes som nævnt ovenfor, at Energiklagenævnet på nuværende tidspunkt ikke har taget stilling til, om klagen kan realitetsbehandles af nævnet." !  - Hvem kan så?
----------------------
2017-01: Tilladelse til at opføre havvindmøllepark - KLAGEFRIST inden d. 25.01.2017 - samt Erstatningsmulighed (Værditab)?
Modtaget via StopVesterhavSyd og Sammenslutningen:
Hermed lidt information om processen for etablering af kystnære møller ved VesterHavSyd og muligheden for at indsende klage.
Vi mener det er vigtigt at så mange som muligt indsender klage over denne proces, hvor man har negligeret alle vore klager over VVM-redegørelsen. Det gælder både foreninger og medlemmer.
-----
Der er kun offentliggjort annonce i Ugeavisen for Ringkøbing om tilladelsen og klagefrist, så sommerhusejere boende andetsteds informeres ikke! 
Se vedhæftede annonce-fil: 2016-12-28 -->
-----
Evt. indhold til klage kan tages fra Sammenslutningen info om sagen, se vedhæftede fil: 2017-01-06
Se Søndervig Beboerforenings argumenter:  
http://sondervig.dk/kampen-kysten-udsigten-turisterne/
-----
For at gøre det lettere - og hurtigere - kan klage fremsendes pr. mail:
Energiklagenævnet
Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon: 33 95 57 85  (2017: +45 72 40 56 00)
Hjemmeside: www.ekn.dk
E-post: ekn@ekn.dk  (2017: ekn@naevneneshus.dk) 
----- 
Se web-info 01.01.2017 om ny postadresse og indseldelsesprocedurer mv:  
----- 
Det står enhver frit for at klage. Man kan bare bruge sine egne ord. Der er ingen formkrav.
Foreningen STOPVesterhavSYD klager ikke, idet vi ikke ser os som grundejere eller lignende.
Det er grundejerforeningerne og den enkelte grundejer der har noget at tabe.
SVS-Bestyrelsen opfordrer derfor alle grundejere til at klage INDEN den 25.01.2017.
Der er sendt en lignende opfordring ud til alle grundejerforeningerne i sommerhusområdet.

Med venlig hilsen
På SVS-bestyrelsens vegne
Preben Greibe 
-----------------
De indsendte indsigelser 2015 fra borgere mfl. se:  2017-01 SVANA Sammenfatning Indsigelser 2015 
------------------
2016-12-16
Sikke en flot solnedgang af Charlotte Pardi
Weekendavisen: Kronik af Jens Kirk, se fil -->>
-----------------------------
2016-09-09 Nyt:
Indbydelse til ministermøde om kystnære havvindmøller:
Søndag den 25. sept. 2016 kl. 10.00
Holmsland Kulturcenter – Bandsbyvej 2, Kloster
Tilmelding foretages på denne mail adresse:
tilmeld@stopvesterhavsyd.dk (gerne senest/ inden den 14. september).
Du bedes angive navn, adresse og egen mail af hensyn til evt. yderligere information. 
----- 
Som I nok har set i TV og andre medier, så er der nu bud inde i ministeriet på to områder – nemlig Vesterhav Nord og Vesterhav Syd. Det er os. 
Regeringen står tilsyneladende fast på, at de møller ikke skal op som kystnære havmøller.
Bestyrelsen i SVS håber, at rigtig mange møder op, når Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) kommer for at besøge os. Energiministeren fortjener at vi støtter hans forslag.
-----
Mødet er kommet i stand på opfordring af Foreningen StopVesterhavSyd, Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit, Søndervig Beboerforening, Flere feriehusudlejningsbureauer i Søndervig og Nr. Lyngvig Camping.
---------------------------
2016-02-20 Nyt:
Stiftende Generalforsamling i foreningen Stop Vesterhav Syd se mere
-----
Meld dig ind og underskriv på hjemmesiden:
www.stopvesterhavsyd.dk
Kommentér og DEL offentligt på facebook-profilsiden:
www.facebook.com/stopvesterhavsyd
Fotoserie af lignende Kystnære Havvindmølleparker: 
----- 
Se Infofolder om foreningen: Stop Vesterhav Syd  ->
-------------------------
2016-01-22 Nyt:
Følg med i medierne også digitalt, de fleste aviser har en hjemmeside. 
TILMELD jer Ringkøbing-Skjern Panelet og giv jeres mening til kende: 
--------------------------

2016-01-09 Nyt:

Feriehusudlejernes Brancheforening har opgjort værdien (og tabet) af Turisterhvervet og beder om at placeringen langs Holmsland Klit tages af bordet.

Hvordan får vi borgmester Ivar Enevoldsen og lokalpolitikerne til at indrømme at der er kommet ændringer og ny viden, så Vesterhav Syd ikke har lokal opbakning! 

Se indslag i TV2 Midt-Vest:  www.tvmidtvest.dk/nyheder/08-01-2016/1930/flere-kritiserer-havmollepark#player

---------------------------
2015-10:
I forbindelse med det store stykke arbejde, der er udført i Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit (SU) i relation til projektet Kystnære havmøller ved Vesterhav Syd, vil vi som grundejerforening (Holmsborgvejens G/F) i fælleskab med de mange personer, organisationer og interessegrupper gerne gøre alt, hvad der står i vores magt for at bevare naturen ved Holmslands Klit.
-----
Vi har derfor behov for alles hjælp i kampen mod opsætning af kystnære havmøller ved Vesterhav Syd.
-----
I håbet om at du vil medvirke til at sikre vores enestående natur til glæde for os selv og vores efterkommere, håber vi at du via synspunkter og støtte vil tilkendegive og bidrage til vores helt naturlige ønske:   
BEVAR NATUREN - click dig ind på hjemmesiden: www.StopVesterhavSyd.dk
og bliver klogere og ajourført i din viden om "overgrebet" samt meld dig gerne ind. 
UDBRED kendskabet til planerne via facebook:  www.facebook.com/stopvesterhavsyd 
Facebook TIP:
(hvis du ikke ved hvordan, så spørg nogen der bruger fb ;-).
Like .......... = går primært til den tilhørende facebook-profilside for at vise sympati og vises på din egen facebook-profilside.
Kommentar = går til den tilhørende facebook-profilside og vises på din egen facebook-profilside.
Del ........... = går til tidslinien på din egen facebook-profilside (med din evt. kommentar), som du deler - enten kun med dine venner - men helst 'Offentligt' - så alle andre kan få kendskab til planerne for naturen på Vestkysten - og især for turistmålet Holmsland Klit.
--- 
Se også Sammenslutningens hjemmeside:  
 
Venlig hilsen HGF-Bestyrelsen 2015/ Formand Geert Sønderskov Andersen 
-----------------------------
2015-09:
EFK / Styrelsens notat af 9.9.2015 om Udbud, se filen -> 
BEMÆRK især: Uddybende om model 2: ”Fortsætte udbuddet med nuværende tidsplan med ind-skrænkede sites i Kattegat”
I denne model fortsætter udbuddet med indskrænkede sites i Kattegat. Den nuværende tidsplan fastholdes, dvs. udbuddet afgøres i april 2016, og hav-vindmølleparkerne er i fuld produktion d. 1. januar 2020.
---
Frist for indsigelser og bemærkninger
Indsigelser og øvrige bemærkninger til Kommuneplanforslag 53 og VVM-redegørelse skal sendes til Naturstyrelsen senest tirsdag den 30. juni 2015.
Naturstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes eller mailes til:
---
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53, 2100 København Ø
e-post: nst@nst.dk
EMNE: VVM for Vesterhav Syd Havmøllepark – j.nr. NST-131-00169
---
Egen indsigelsestekst* med EGNE ord ... (inspiration fra andres indsigelser, se filer ->>)
Venlig hilsen (Eget navn og adresse, e-mail og evt. tlf.)
--------------------------
INSPIRATION TIL INDSIGELSES-TEKST:
*Se filer på denne side med Indsigelser fra Grundejere og Sammenslutningen (SGH) incl foto - og brug dem som inspiration til jeres EGEN indsigelse med EGNE ord ->>
- Se: TV Midt Vest Nyheder: 21.maj 2015 - om forringelse af herlighedsværdier for sommerhuse og turister. ->>
- Se Sammenslutningens Sammenfatning om Havvindmøllepark Vesterhav Syd af maj 2015 (pdf) med opfordring til ALLE om at skrive EGEN indsigelse inden fristens udløb tirsdag den 30.06.2015 ->>. 
- Se Grundejer IPs Åbne brev til Borgmester Iver Enevoldsen og Pressen ->>
- Se Grundejer IPs Indsigelse og opfordring til at sende sin 'underskrift' (navn og adresse) til IP senest mandag middag. 
- Se Bestyrelsens Beretning 2014-2015 under Generalforsamling.
- Se og underskriv: Underskriftsindsamling oprettet af en grundejer: 
----------------------------------------------------------
PROJEKT-RESUME og HGF-BESTYRELSENS BEKYMRINGER 2012-2015:
- Placering 2012: 7-8 km nord for Hvide Sande ved Holmsland Klit mod Søndervig, dvs. bl.a. langs foreningens badestrand.
- Mølleantal og højde 2012: Op til ca. 67 møller. Mølletotalhøjde: 135 - 220 m (som storebæltsbroens pyloner!).
- Afstand til land 2012: Fra 4 km til 20 km til kysten. 2014: Energinet.dk har valgt 4 km fra turiststrand ved Holmsland og Søndervig (billigst!).
- Kystsikringsforhold?
- Jordkabelføring fra havet gennem klitterne og 2 ubeboede områder (2015: Hejreskoven og Baronens hede) til østsiden af Holmsland Klitvej til Søndervig transformerstation.
- Støj ved drift og ugentlig vedligeholdelse fra skibe.
- Udsigtsforringelse, skyggeglimt ved solnedgang, lysglimt om natten - se Visualisering 2015.
- Svigtende turist-indtægter, når de har oplevet vindmøllerne eet år.
- Svært at sælge sit hus (pt. et kendt eksempel).
- Erstatning?
- Borgermøde 1: 30.jan. 2014 - Høringsfrist 14.febr. 2014
- Borgermøde 2: 21.maj 2015 - Høringsfrist 30.juni 2015
--------------------------------------------------- 

2015-05: 

Etablering af Vesterhav Syd Havmøllepark.

Forslag til Kommuneplantillæg 53 med VVM-redegørelse.
Høringsfrist den 30. juni 2015
Plan og VVM i høring, bilag: 

Nogle filer er på mange sider og med illustrationer, derfor fylder de meget, se henvisning via Link.

- Følgebrev til forslag til kommuneplantillæg 53 Vesterhav Syd Havvindmøllepark, se fil efter årstal.

- Kommuneplantillæg 53 til Ringkøbing-Skjerns kommuneplan, se fil
- VVM Del 0 Ikke-teknisk resume Vesterhav Syd
- VVM Del 1 Indledning og baggrund Vesterhav Syd
- VVM Del 2 Det marine miljø Vesterhav Syd
- VVM Del 3 Miljøforhold på land Vesterhav Syd
- VVM Del 4 Sammenfatning og konklusion Vesterhav Syd

- Direkte link til selve visualiseringsrapporten (57 MB) er: 
  www2.nst.dk/TPL/Vesterhav-Syd/ATR-17_Vesterhav-Syd_Visualiseringer_April-2015.pdf

Øvrige ses på: 

naturstyrelsen - alle-annonceringer/2015/apr/etablering-af-vesterhav-syd-havmoellepark/ 

Derudover bilag og Visualisering fra Borgermødet via Energinet: 

-------------------------------
Forslag til kommuneplantillæg for etablering af landanlæg til Vesterhav Syd Havmøllepark (føringsvej for kabler mv.)

Naturstyrelsen har offentliggjort forslag til Kommuneplantillæg Nr. 53 til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 
Samtidigt udsender Naturstyrelsen og Energistyrelsen en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for etablering af Vesterhav Nord Havmøllepark med tilhørende landanlæg i offentlig høring. 
Høringsfrist den 30. juni 2015.
-----
Energistyrelsen og Naturstyrelsen er fælles VVM-myndighed for Vesterhav Nord Havmøllepark med tilhørende landanlæg. Naturstyrelsen er myndighed for de anlæg, der ligger på land. Naturstyrelsen er derfor ansvarlig myndighed for den kommende VVM-tilladelse for landanlæggene. Kommuneplantillægget som redegør for rammer og retningslinjer for landanlæggene, har Naturstyrelsen også myndighedsansvaret for. Energistyrelsen er myndighed forså vidt angår de anlæg, der ligger på havet. Energistyrelsen giver tilladelse til etablering af selve havmølleparken, søkabler m.v.
-----
Der er udarbejdet en miljørapport med miljøvurdering af kommuneplantillægget. Da indholdet af miljørapporten i stor grad er sammenfaldende med kravene til en VVM-redegørelse, udgør VVM-redegørelsen også miljørapporten. VVM-redegørelsen beskriver den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens gennemførelse, og rimelige alternativer.
-----
Se forslaget til kommuneplantillæg, miljørapport og VVM-redegørelse på www.Naturstyrelsen.dk (fanebladet annoncer) eller få materialet ved henvendelse til Naturstyrelsen, som også kan give yderligere oplysninger om projektet.
---------------------
Som et led i offentliggørelsen af VVM-redegørelsen inviterer Energinet.dk til borgermøde, der blev afholdt:
Torsdag d. 21. maj kl. 19:00 – 21:00, Holmsland Idræts-og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing.
----- 
HGF Referat-note:
Mange fik et chock ved at se visualisering af havmøllerne ved dag og ved nat.
Alle blev opfordret til at skrive indsigelse - DET ER SIDSTE GANG VI FÅR MULIGHEDEN! - inden udbud af byggeriet. 
Alle på Klitten vil kunne se vindmøllerne pga. den korte afstand til kysten.
Det eneste sted man slipper for at se møllerne er lige bag klitfoden og på østsiden af eget hus!
---------------------------
2015-04 Visualisering (57 MB) Energistyrelsen   
-------------------------------------

2014-10
Grundejernes holdning og stillingtagen til vindmølleplacering? 

Send en mail til formanden inden bestyrelsesmøde (d. 17.10.2014) kom gerne med flere:
- Se Sammenslutningens brev til grundejerforeningerne på Holmsland Klit - her forventes en stillingtagen fra vores medlemmer! 
- Se Havvindmøller Visualisering vs. afstand med forklaring.
vh Formand Geert S.A. 
-------------------------------------- 

2014-05:

Se fotogalleri, nogle foto viser hvad en borerig fylder set fra stranden (jordbundsundersøgelser?): 
www.gf-holmsborgvejen.dk/page.52502.hgf-billedgalleri.aspx 

------------------------------

2014-02: 

Forslag/ Indsigelser til 1. offentlighedsfase til Naturstyrelsen om Havmøller og kabelføring inden 17.02.2014:

- Sammenslutningen (SGH) har indsendt Indsigelse med Visualiserings-bilag.- Bestyrelsen (HGF) har indsendt indsigelse/ forslag. 
- Medlemmers indsendte indsigelser/ protester, må gerne mailes til formanden (med evt. tilladelse til web?). 
- Pressen - især den lokale - har jævnligt omtale af sagen, følg selv med og tjek mere på sammenslutningens hjemmeside.

Høringsfristen udløber mindst efter 8 uger, dvs. 14.04.2014 - men medlemmerne opfordres til at fortsætte med at indsende protester - og efterfølgende sende erstatningskrav for kabelføringen!

Opsamling af Medlemmernes egne indsigelser til Naturstyrelsen om Havmøller 2014:

- Inden udløb af høringsfristen for 1. offentlighedsfase: 2 stk. modtaget.
- Efter udløb af høringsfristen for 1. offentlighedsfase: ? SKYND JER AT SKRIVE TIL Naturstyrelsen ! 

-----------------------------

2014-01 Links: 

ENERGINET Omtale af projektet på hjemmesiden: www.energinet.dk  + søg: Havmøllepark + Vesterhav Syd
Præsentation til Borgermødet 30.01.2014 (52 sider): 
------------------

2014 Links:

NATURSTYRELSEN Omtale på hjemmesiden af projektet: www.naturstyrelsen.dk + søg: Vesterhav Syd
- Indkaldelse af ideer og forslag (24 sider).
- Kortbilag til VVM-anmeldelse (1 ark): 
- Ejendomme kortbilag (5 ark):
--------------------

2014 Links:

ENERGISTYRELSEN: www.ens.dk + søg: Havmøller
Kystnære udbud - Tidsplan - Omtale på hjemmeside:
Politisk beslutning omtale på hjemmesiden - Syd: 
Sagens dokumenter:
-----------------------------
I forbindelse med Energiaftalen fra marts 2012 blev det vedtaget at udpege områder til opstilling af kystnære havvindmøller. Efter en screening blev 6 seks områder udvalgt, herunder Vesterhav Syd. Parken skal kunne huse en kapacitet på op til 200 MW, hvis den etableres.
Danmarks Naturfredningsforening har kommentarer til vindmøller o g havmøller: 
www.dn.dk Høringssvar 2012  se link > Kystnære havvindmøller og link > DN høringssvar 25.08.2015. 
DN foreslår Placering af Havmøllepark Vesterhav Syd fra Hvide Sande og ud i havet!
---------------------------------------------------------

TIL VINDMØLLE-PROJEKT-SAMMENLIGNING:

Se en allerede færdig Havmøllepark ved Vesterhavet med beboelsesplatform: 
Horns Rev II ud for Skallingens (ubeboede) kyst består af 91 havmøller med totalhøjde til vingespids på 114,5 meter over havet, beboelsesplatformen ligger 30 km fra kysten. 
Møllerne ligger så langt ude at de ikke kan høres og forstyrrer ikke strandgæster eller beboere i Hjerting / Esbjerg, de opleves derfor kun som en fjerntliggende seværdighed - så afstanden er vigtig! 
(Horns Rev I ligger lidt tættere på kysten).  
------------------------------------------------------
 

Don Q til kamp mod vindmøllerne ...

Bestyrelsen håber at have mere held til at bekæmpe Vindmøller end den idealistiske Don Quijote.

Hjælp ved at give jeres mening til kende på de digitale og trykte medier, se hvor og hvordan - på forhånd TAK :-)  

--------------------------------------------------------

VIGTIGT for at få nyt fra HGF: 

Fortæl ovenstående nyheder videre hurtigst muligt til dine sommer-naboer i Søndervig og få sommer-naboerne til at oplyse deres e-mailadresse her på web-portalen via KONTAKT-formularen - så flere kan blive hurtigt orienteret om div. tiltag.

Brug KONTAKT-formularen til at oplyse din e-mailadresse - og HUSK at opdatere 'Din beboerprofil', når du skifter email-adresse - Tak :-)

Mange Digitale hilsner Bestyrelsen og Webmaster :-)

---------------------------------------------------------------

Dokumenter

Filtype

Download

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk