GF: Servitut 1965 HGF-området Kortbilag
GF: Byplanvedtægt 11 1975 Kortbilag
GF: Lokalplan 67 Kortbilag
GF: Trafik-Info og PÅBUDT max.hastighed - TAK ;-)
GF: Branddasker-kasse med info-skilte
GF: Indhold - Branddasker, Feuerpatschen, Fire beater
GF: Box - Nødstilfælde, Notfall, Only needed
Vej-laug: Vej-vedligeholdelse - Kort med vejtyper
Vej-laug: Holmsborgvej med asfalt, lagt 2010 og gummichikaner
Vej-laug: En af grusvejene, der jævnligt høvles
Dræn-laug: Dræn-vedligeholdelse - Kort med drænrør og brønde
Dræn-laug: Drænrør fyldt med rødder, trods spuling. Husk at holde plantefrit i 4 m zone nær drænrør

301 HGF dokumenter GF-Vej-Dræn 

------------------

1. GF - Holmsborgvejens Grundejerforening start 1965 (Servitut) og Bestyrelse

2. VEJ - Vejlaug for veje i foreningsområdet - Vejkendelse 1967 + 1990

3. DRÆN - Drænlaug for det lave område i foreningsområdet - Drænkendelse 1984

4. Lokalplan 67 anno 1997 med kortbilag for Lokalplanen
    Byplanvedtægt 11 anno 1975 med kortbilag for Byplanvedtægten
    Servitut anno 1965 for HGF-område med kortbilag for Grundejerforeningen

5. Tingbog

6. Foldere for Holmsland Klit om natur og byggeri

7. Medlemskartotek* 
Status for 226 grundes e-mail: Der mangler - stadig - 60 medlemmers e-mails i 2016!

8. Opkrævningsprocedure**
Beløb for de 3 enheder, se 302 Fælles Drift & Vedligehold med Års-beløb 

9. Bogføring, Regnskab og Revision for de 3 enheder

------------------

1. GRUNDEJERFORENINGEN: 

Grundejerforeningen blev stiftet i henhold til Servitut §7 - tinglyst 18.10.1965. Tinglysning er foretaget på de oprindelige skøder. Nogle af punkterne i Servitutten er efterfølgende aflyst i forb. med Byplanvedtægt 11 af 20.03.1975.

Lokalplan 67 af 24.04.1967, der bla. foreskriver at grundejerforeningen forestår opgaverne i Vejlaug og Drænlaug:

§ 5.6 Holmsborgvejens grundejerforening skal forestå drift og vedligeholdelse af foreningens private fællesveje/stier/parkeringspladser samt dræn. 

HGF-Vedtægter sidst revideret 2012 - skal revideres. 

---

Medlemsskab af Grundejerforeningen - Uddybende redegørelse:

Baggrunden for medlemsskab er, at der i 1965 i forbindelse med udstykningen af området blev tinglyst en Servitut/ Deklaration, der gav det daværende sogneråd kompetence til at kræve oprettet en grundejerforening med en Bestyrelse og et medlem udpeget af Sognerådet, for området dækket af Servitutten (for de nævnte matr.nr. og udstykninger, se tilhørende Kortbilag 1965).
Deklarationen dækker området fra Holmsborgvejen mod nord, dog kun fra og med grundene syd for Holmsborgvej til Jens Jensens Vej mod syd, her dog grundene på begge sider af Jens Jensens Vej.

Dvs. at ALLE udstykkede grunde i HGF-området er GF-medlem, derudover er de fleste på nordsiden af Holmsborgvej efterhånden blevet frivillige medlemmer. 

Den nævnte kompetence til at kræve en grundejerforening oprettet har sognerådet benyttet; hvornår vides ikke med bestemthed, men det er formentlig sket i tilslutning til udstykningens gennemførelse og salget af de første grunde i 1965-1966 (og det er tinglyst i de oprindelige skøder). Nærmere oplysning herom kan eventuelt fås ved henvendelse til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det ses af den efterfølgende lokalplan nr. 67, der blev vedtaget i 1997, at grundejerforeningens eksistens er forudsat heri, idet foreningen er pålagt forskellige pligter af driftmæssig og vedligeholdelsesmæssig karakter. 

RKSK-forvaltning har i 2016 anbefalet at der anvendes en lavpraltisk løsning for de 3 enheder - som HGF gør i dag - og som mange andre grundejerforeninger på Klitten gør.

Medlemmer af Grundejerforeningen har stemmeret på Generalforsamlingen, se Vedtægterne 2013 § 8, stk.8. 
Beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Stemmeberettiget er et myndigt medlem fra hver grund, og det enkelte medlem kan kun afgive én stemme vedr. emner, som vedkommende økonomisk har bidraget til (GF, VEJ, DRÆN).

Se filer samt: 302 Drift & Vedligehold med G/F Kontingent

GRUNDEJERFORENINGENS OPGAVER: 

Foreningens opgaver: Medlemsadministration*, Bogføring, Brandmateriel, Medlemsinformation via webportal og HGF-medlemmers oplyste email-adresse, Info-skilte i området, HGF-Vedtægter, Lokalplan 67 bestemmelser, og varetage vedligeholdelse i Vejlaug og Drænlaug.
Igangsætte opkrævning** af Kontingent, Vejbidrag og Drænbidrag.

GRUNDEJERFORENINGENS BESTYRELSE:

Grundejerforeningens Bestyrelse har været og er den administrative paraply, for bla. henvendelser til kommunen, informationer til medlemmerne (+ web), samling af medlemsoplysninger, opkrævning via RKSK og betaling af udgifter til entreprenører og administration (porto, udlæg, møder mv.), udfærdigelse af bogføring og regnskab.

Grundejerforeningens Bestyrelse varetager den overordnede administrative del for de 3 enheder: GF, Vej, Dræn.

Fordelene ved at have og være medlem af Grundejerforeningen er at det administrative varetages på samme tid under hensyn til hver af de 3 enheder. Udgifter bliver opdelt og fordelt efter antal grundejere i hver enhed i det årlige regnskab.
Ved større projekter har der været mulighed for at låne indbyrdes mellem enhederne, f.eks til vejbelægning (og evt. kommende reparationer af vej og dræn).

Bestyrelsen deltager i Samarbejdet med andre GF på Klitten og Kommunen. 
Derved kan medlemmernes problemer fremføres og medlemmerne kan efterfølgende blive orienteret om RKSK's tiltag. 

Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer: Formand, (Næstformand), Sekretær, Kasserer, hvoraf et Bestyrelsesmedlem udpeges af sognerådet/ kommunalbestyrelsen. Det blev fra starten besluttet at det skulle være en repræsentant fra Holmsborg Lejrcenter.

Oprindelige servitut fra 1965 (deklaration):

Servitut 1965 par.7 Grundejerforening

-------------------

2. VEJLAUG: 

Vejkendelse 1967 med kort, omfatter hele arealet/ alle grunde  i foreningens område incl. nordsiden af Holmsborgvej. 
Vejkendelse tillæg 1990 med kort, pga. udstykning af marken i forlængelse af Pe' Snejkers Vej.

Dvs. at ALLE udstykkede grunde i HGF-området og alle med grunde med udkørsel fra nordsiden af Holmsborgvej er med i Vejlauget.

OPGAVER: Grundejerforeningen skal iflg. kendelse vedligeholde foreningens veje og grøfter samt chikaner. 

Bestyrelsen igangsætter etableringen af hastighedsdæmpningen sommer 2017 af Wolle Friks Vej i henhold til tilladelse af 04.07.2016 samt bilagsskitser dateret 10.05.2016.

Se vedhæftede bilag.

---

Bestyrelsen foretager vejsyn af belægninger og chikaner efter behov, se evt. filer med mødenotat hhv. status. 

Vejkanter skal holdes i flugt med vejbanen, helst under, for at regnvand kan løbe væk og ikke underminere vejbelægningen. 
Vejlauget sørger for at få afgravet de højeste vejkanter og medlemmerne bedes tage resten. 
Medlemmerne skal selv fjerne beplantning - der hindrer udsyn - især ved vejhjørner. 

Se filer samt: 302 Drift & Vedligehold med Vejbidrag 

NB: Nordlysvej er en del af Vestkyststien og vedligeholdes af RKSK.

----------------

3. DRÆNLAUG: 

Drænprojekt blev udført efter en meget våd vinter og forår i 1982-83, hvor næsten hele området øst for Nordlysvej stod under ca. 30 cm grundvand og kloakvand fra septictankene. Der kom krav fra Myndighederne om at ved nedsivning skulle højeste grundvandsstand være 100 cm under terræn, alternativet var en kloakering af området.

Ved den efterfølgende generalforsamling besluttedes at bestyrelsen skulle undersøge mulighederne for en dræning af området. Som rådgiver valgtes det Danske Hedeselskab, som var specialister på området. DHS udarbejdede projekt og priser samt ansøgning til Landvæsensnævnet. Landvæsensnævnet afsagde kendelse om hvilke grunde, der skulle medtages og at HGF skulle forestå udførelsen af dræningen samt den fremtidige vedligeholdelse.

Dvs. at ALLE udstykkede lavtliggende grunde i HGF-området er med i Drænlauget, se kort.

Herefter udarbejdede DHS detailprojekt og der blev holdt Licitation. Da priserne blev holdt indenfor det i drænkendelsens fastsatte budget, blev arbejdet udført.

Drænet er ført ud i kommunens grøfter og vandløb til fjorden, disse har RKSK vedligeholdelsespligt af, for at HGF-dræningen fungerer.

Det svigtede et år med det resultat at grundvandet steg til meget over de krævede 1 m under terræn.

Drænkendelse 1984, for de lavestliggende grunde 144 stk. 

OPGAVER: Grundejerforeningen skal iflg. kendelse vedligeholde foreningens drænanlæg og -brønde.

Se filer samt: 302 Drift & Vedligehold  med Drænbidrag 

Drænkortet viser, hvor drænrør og brønde er placeret. Der må IKKE bygges over dem og det er grundejerens ansvar at der friholdes for træer og buske, så rødderne ikke vokser ind i rørene. Hvis HGF-drænene stopper forlanger RKSK at alle i området skal have ændret deres afløb til miler og pumpeanlæg! eller at der etableres en kommunal KLOAKERING for hele området!  

-----------------

4. RKSK Ringkøbing-Skjern kommune (før Holmsland kommune)
Lokalplan 67 af 1997 med retningslinier for byggeri, volde mv.

5. Tingbogsblad skal slåes op for hver grund, se: www.tinglysning.dk/tinglysning/forespoerg/forespoergsel.xhtml?_afPfm=-ncq56tg4d ). 

----------------

6. Aktuelle foldere fra RKSK og SU til brug for grundejerne, se bla.: 

sam-grund-holmsland.dk - Livet på Klitten

  • Naturpleje i Sommerhusområder 2013.
  • Sommerhuse på Klitten - Inspiration til bevaring og forbedring 2011. 
  • Byggeri og Anlæg på Klitten - Anbefalinger til bevaring og forbedring 2015.

Sommerhusejere og andre turister fra ind- og udland kommer til Vestkysten for at opleve de kulturhistoriske bygninger og den specielle vilde og uberørte natur til lands  (og til vands). 
Folderne giver inspiration og anbefalinger til grundejerne, så begge dele kan bevares og forbedres. 

---------------

7. FÆLLES MEDLEMSKARTOTEK for de 3 enheder: GF, VEJ, DRÆN
Grundadresser, Postadresser, e-mailadresser og udsendelse af medlems-informationer.
 
MEDLEMSOPLYSNINGER:

Bestyrelsen rekvirerer Grundejerliste med Ejer- og Privatadresse-oplysninger digitalt fra Ringkøbing-Skjern Kommune/ RKSK i april-maj måned til brug for udsendelse af indkaldelse til generalforsamling og tjek af takst-typer for grundejere der er tilknyttet de 3 enheder: GF, Vej, Dræn.

Oplysningerne er iflg. BBR-info (tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens grundejer-medlemskartotek for at sammenholde indbetalinger og bestyrelsens email-medlemskartotek.

E-MAILADRESSER:

Oplysninger, der er meddelt til foreningens web-portal via Kontaktformularen og/eller indtastet af medlem som profil på foreningens hjemmeside anvendes KUN af bestyrelsen, primært til mail- og evt. sms-udsendelser.

Mailadresse- og telefonnummer-oplysninger bliver IKKE påført RKSK-listen og bliver IKKE lagt på hjemmesiden. 

Bestyrelsen beder ALLE Grundejer-medlemmer om at oplyse deres opdaterede e-mailadresse via KONTAKT-formularen - HURTIGST muligt - og dermed blive tilmeldt foreningens nyhedsbrev via webmaster.  
Medlemmerne kan se grundejerforeningsnyheder og informationer på webportalen og vil løbende modtage vigtigt nyt pr. mail - efterhånden som de kommer til bestyrelsens kendskab. 

---------------

8. OPKRÆVNINGS-PROCEDURE for de 3 enheder: GF, VEJ, DRÆN:
Foreningens kasserer indberetter de vedtagne beløb efter tilhørsforhold til hhv. GF, Vej, Dræn for de respektive grunde til RKSK.

Dette gøres i oktober måned for RKSK-opkrævning året efter.

RKSK kan KUN opkræve een rate for området på hver Ejendomsskat (derfor vises beløbet på een takst-linie med tekst og beløb i henhold til tilhørsforhold).

Opkrævnings-udgiften for medlemmerne er derved kun eet beløb i stedet for 1, 2 eller 3 beløb.

Se filerne i højre side samt: 302 Fælles Drift & Vedl. med Årsbeløb 

-------------

9. BOGFØRING, REGNSKAB og REVISION for de 3 enheder GF, VEJ, DRÆN:

Foreningens kasserer godkender fakturaer og videresender den til extern bogholder.

Bogholder bogfører bilag til de 3 enheder og udfærdiger Regnskab for GF, VEJ, DRÆN.

Revisor reviderer Regnskab og Bilag for de 3 enheder.

Regnskabs-udgiften for medlemmerne er derved kun eet beløb i stedet for 1, 2 eller 3 beløb.

--------------

Venlig hilsen Bestyrelsen og Webmaster 2016

--------------

 

Her lægges foreningens dokumenter på den ÅBNE del af hjemmesiden. 
Dokumenttyperne kan være mange forskellige formater (f.eks. pdf, zip, jpg, docx m.m.). 
Navngiv filer: 2013-08-26_Emne_INI (kort tekst, uden æøå, uden tomme mellemrum). 
Ved at skrive år, måned, dato før filnavnet sorteres filerne bedst. 

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk