331 RAH El-net

--------------------------

RAH EL - Gode Råd og INFO:

-------------

2015-07-28: Brandfarlige stikbens-målere monteret udenfor huset

RAH informerer Grundejerforeningerne om brandfarlige stikbens-målere monteret udenfor huset, se fil. 

-------------------------

RAH koncernen: 

www.rah.dk - forside med nyt incl. årets Generalforsamling

Vigtigt forbrugervalg ved generalforsamling i maj måned, kan evt. ses på RAHs hjemmeside og/ eller kun i LOKAL-pressen!

www.rah.dk/om-rah/koncernstruktur    

www.rah.dk/privat/Rådgivning 

+ Tilmelding til et RAH koncern Nyhedsbrev? Findes ikke? e-boks? 

-------------------------

RAH Net A/S - EL-forsyning: 

www.rahnet.dk/rah-net-privat samt www.rahnet.dk/selvbetjening/om-rah-net 

+ Tilmelding til et RAH-Net Nyhedsbrev? Findes ikke? e-boks? 

------------------------

RAH-GENERALFORSAMLINGER og FORBRUGERVALG i vores lokale el-selskab 

--------

2018: Ordinær RAH-generalforsamling tirsdag d. 29. maj 2018

Indkaldelse til generalforsamlingen i vort lokale elselskab (se fil efter årstal).
Den sendes ikke til anpartshaverne - kun via annoncering i Dagbladet eller ugeavisen.
Man skal tilmelde sig og kan medbringe ledsager - Tilmeldingsfrist d. 18-05-2018.
Hej - d. 13.05.2018

Hvis man medbringer fuldmagt skal man bede om at få fremsendt formular.
Det fremgår ikke af indkaldelsen og dagsorden, hvilke personer, der er på valg!!

Hej Alle - d. 18.05.2018
Vi er alle anpartshavere i vort elselskab RAHNet.
Desværre orienteres vi ikke som sommerhusejer, da vi ikke får ugeavis o.l.

Vi har derfor gentagne gange opfordret selskabet til at orientere alle deres anpartshavere.
Det medførte sidste år en vedtægtsændring således at bestyrelsen ”kunne” orientere alle - men ikke et pålæg.

For 2 år siden vedtog man at forhøje aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer - således formanden kunne fortsætte!

Formanden Poul Hjulmand er samtidig næstformand i Hvide Sande Havns bestyrelse.
RAHNet, Hvide Sande Havn og Ringkøbing Skjern Kommune oprettede for år tilbage et aktieselskab VesterhavSyd A/S for at promovere Vesterhav Syd. Aktiekapital dkk 2 mill.

Selskabet er nu under afvikling. Det fremgår ikke af de sidste års regnskaber hvad pengene er brugt til! Iflg. borgmester Hans Østergaard resterer der en kapital på 1.6 mill. Han ved ikke hvad pengene er brugt til.

Af indkaldelsen fremgår ikke hvem der er på valg.

Havklitvejens grundejerforening har på forespørgsel fået oplyst at det drejer sig om:
Esper Halkjær og Hans Markussen.

Med venlig hilsen
Thue Amstrup-Jørgensen
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 

Vedhæftet nedenfor: 15.05.2018 Ugeavisens Artikel med info om RAHNets opbygning samt om Generalforsamlingen.

Link: http://www.ugeavisen-ringkoebing.dk/ugeavisenringkoebing/Skal-du-til-generalforsamling-i-dit-el-selskab/artikel/352805

----------

2017: Ordinær RAH-generalforsamling onsdag den 31. maj 2017

Invitation, Tilmelding og Adgangskort, Dagsorden, se fil 2017 

INFO fra Sammenslutningen:

Hermed indkaldelsen til RAH-generalforsamling i vort lokale el-værk.
Sommerhusejerne repræsenterer ca 1/3 af alle anpartshavere.
Ved sidste generalforsamling blev det vedtaget at man kunne indkalde alle anpartshavere pr. mail/post m.m. for at sikre et demokratisk fremmøde. 
Vi må desværre konstatere at man har fravalgt dette.
Der annonceres - stadig - kun i lokal ugeavis og dagblad.
Vi må opfordre til at man møder op.
Der serveres middag på Hotel Fjordgården. 
Man kan medtage hustru/partner. Husk at bede om adgangskort til begge.
Man kan også medtage fuldmagt fra nabo o.a. – man skal bede om at få tilsendt fuldmagtsformular.
---
Med venlig hilsen - maj 2017
Thue Amstrup-Jørgensen
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

-----------

2015: Ordinær RAH-generalforsamling onsdag den 20. maj 2015 

• Som sommerhusejer og anpartshaver i selskabet bør vi også have en stemme.

• Sommerhusfolket udgør ca. 7.500 af i alt ca. 30.000 anpartshavere.

• Vedtægterne muliggør op til 7 bestyrelsesmedlemmer - i dag er der 6.

• Sammenslutningen på Klitten har stillet forslag om at udvide bestyrelsen og få indvalgt en sommerhusejer for at få den direkte information og indflydelse på selskabets aktiviteter.

• Brug din stemme – hvilket enten kræver personlig fremmøde på Hotel Fjordgården den 20. maj 2015 kl. 19.30 - eller ved fuldmagt.

• Iflg. vedtægterne skal man møde op for at stemme og hver kan medtage een fuldmagt.

• Man har mulighed for at få adgangskort også til en ledsager.

• Hør om der skal rekvireres en særlig RAH-fuldmagt – hvis man ikke kan møde op.

Husk sidste frist for adgangskort er mandag den 11. maj
ved telefonisk henvendelse på tlf.: 97321455 eller pr. mail: rah@rah.dk

• Hvis man ikke har mulighed for at deltage så giv fuldmagten til en nabo.

• Støt venligst op om dette - så vi får indflydelse..

Sommerhusejerne har en kandidat 2015, der kan stemmes på: Ivan Thomsen, se CV-filen.

--------

Dagen efter - torsdag den 21. maj 2015 - er der møde vedr. havvindmøller i området, 

så der vil det også være en god ide at deltage.

Venlig hilsen
Sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit

-------------------------

2014: Ordinær RAH-generalforsamling torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.30

på Hotel Fjordgården · Ringkøbing

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status (balance) for det forløbne år til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forlag.
Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænsen i vedtægternes §13 ændres fra 70 til 72 år.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
HGF-repræsentant Geert Søndergaard Andersen opstillede i år.
For at sommerhusejerne får indflydelse var det vigtigt at stemme på Geert.
Hver deltager kan kun have 1 fuldmagt med, så tilmeld jer og mød op
eller bestil en fuldmagt hos RAH:-) Geert fik 46 stemmer, det var ikke nok.

6. Valg af statsautoriseret revisor.
7. Eventuelt.

Traktement: Efter generalforsamlingen var RAH vært ved en 3 retters menu.

Regnskabet for 2013 kan bestilles hos RAH på tlf. 9732 1455 (er lagt på web..

Adgangskort skal bestilles - senest den 15. maj 2014
Bestilling af adgangskort kan ske ved henvendelse til RAH, Ndr. Ringvej 4, 6950
Ringkøbing, tlf. 9732 1455 - e-mail: rah@rah.dk.
Efterfølgende udsendes adgangskort og regnskab.

-------------------------

Bemærk: Entreprenøren hhv. Grundejeren skal retablere HGFs veje efter opgravning med korrekt asfaltbelægning hhv. grus i henh. til HGF Vedtægterne.

------------------------

FORBRUGERVALG er lovbestemt:

Andre (el) forsyningsselskaber viser de opstillede kandidater - også nogle fritidshusejere - på deres hjemmeside og alle selskabets forbrugere/ andelshavere kan herefter stemme digitalt på en af kandidaterne via hjemmesiden! 

------------------------

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk