313 Værditab Kystnære Havvindmøller

Info og eksempel-forslag til klagere

-------------------------

Projekt, høringer, undersøgelser, rapporter og møderse HGF: 312 Stat og Styrelser Havvindmøller

Udførelser og Taksation, se HGF: 314 Udførelse Havvindmøller 

Husk det er ikke kun udsynet til møllerne, men også hørbar og lavfrekvent støj fra dem. Støjen kan ikke fotograferes, men bør måles nu og efter igangsætning.
Se nogle STØJ-link i næste afsnit.

------------------------

2017-06-10: NOGLE klagere har igen modtaget mail* fra Energiklagenævnet med Notat om beregning af støj fra Havvindmøller*(svensk måling), og skal indsende svar om støjklage inden 26.06.2017 kl. 15:00 (svarforslag* om støj) husk journalnummer 1131-17-237. 

Støj fra vindmøller: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/vindmoeller/stoej-fra-vindmoeller/

Regler for støj: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/vindmoeller/regler-for-stoej-fra-vindmoeller/
Lavfrekvent støj: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/vindmoeller/lavfrekvent-stoej-fra-vindmoeller/
Spørgsmål og svar: http://mst.dk/virksomhed-myndighed/stoej/vindmoeller/faq-vindmoeller/

*Rul ned og se filerne nederst efter årstal og emne.

-----

2017-06: Kræftens Bekæmpelse oplyser, efter forespørgsel: 

"Vi er stadig i fuld gang med undersøgelsen – men den er ikke færdig. Resultaterne vil blive offentliggjort løbende som videnskabelige artikler, og ikke som en rapport. Den første artikel er indsendt, men før den er accepteret af et videnskabeligt tidsskrift er resultaterne ikke offentlige. Min vurdering er at dette ikke sker på denne side af sommeferien.

Jeg har kigget på notatet og kan desværre ikke hjælpe her, da dette kræver en akustiker. Og som forsker i miljø og sundhed har jeg ingen akustisk uddannelse."

-----
2017-04-12: Støj fra kystnære møller kan være langt kraftigere end forudsagt

se Artiklen, som Notatet henviser til: 

energiwatch.dk/Energinyt/Renewables/article9503397.ece

----------------------

2017-03: Værditabsordningen
Se: Info, Anmeldelsesskema-eksempel, betaling og filer.

 

Værditabsordning: Hver enkelt grundejer skal selv anmelde sit krav overfor www.taksationsmyndigheden.dk inden den 3. april 2017 kl. 16.00.

 

Det koster et depositum på 4.000,- kr. Det kan synes af meget med et depositum på 4.000,- kr. – men det er bl.a. til dækning af vurdering på stedet fortaget af en uvildig ejendomsmægler.
Hvis man får tilkendt erstatning får man sit depositum retur. En evt. erstatning skal betales af Vattenfall.
Der findes en vejledning på www.taksationsmyndigheden.dk.

Hvis man ikke anmelder et værditab, kan man IKKE på et senere tidspunkt få sin sag taget op.

 

Klage over placering af Havmøllerne: Hver enkelt grundejer kunne indgive klage inden den 25.01.2017 - over at Havvindmølleparken placeres for tæt på kysten og skæmmer naturoplevelsen. Havvindmølleparken bliver synlig fra ALLE sommerhuse på Klitten, fra Landevejen - og fra den anden side af fjorden!

 

BEMÆRK: Myndighederne skal oplyse om grundejernes mulighed for Erstatning, men det er hver grundejer, der SELV skal søge.

 

-----------------------

2017-02-28: Hver klager har efterfølgende modtaget en mail med vedhæftet brev fra Energiklagenævnet, der skal besvares inden d. 14.03.2017. Uddrag:
-----
"Du/I anmodes om at oplyse til Energiklagenævnet, hvorfor du bør anses for at have en væsentlig og individuel interesse i at Energistyrelsens afgørelser af 22. december 2016 ændres. I den forbindelse bør du oplyse, hvordan du berøres af Energistyrelsens afgørelse, samt på hvilken baggrund du berøres mere indgribende i forhold til andre beboere/brugere af området."
-----
Din besvarelse af ovennævnte to punkter bedes fremsendt, så den er Energiklagenævnet i hænde senest den 14. marts 2017.
Det bemærkes som nævnt ovenfor, at Energiklagenævnet på nuværende tidspunkt ikke har taget stilling til, om klagen kan realitetsbehandles af nævnet." ! - Hvem kan så?
----------------------
2017-01: Tilladelse til at opføre havvindmøllepark - KLAGEFRIST inden d. 25.01.2017 - samt Erstatningsmulighed (Værditab)?
Modtaget via StopVesterhavSyd og Sammenslutningen:
Hermed lidt information om processen for etablering af kystnære møller ved VesterHavSyd og muligheden for at indsende klage.
Vi mener det er vigtigt at så mange som muligt indsender klage over denne proces, hvor man har negligeret alle vore klager over VVM-redegørelsen. Det gælder både foreninger og medlemmer.
-----
Der er kun offentliggjort annonce i Ugeavisen for Ringkøbing om tilladelsen og klagefrist, så sommerhusejere boende andetsteds informeres ikke!
Se annonce-fil på projektsiden: 2016-15-28.
-----
Evt. indhold til klage kan tages fra Sammenslutningen info om sagen, se fil: 2017-01-06.

Se Søndervig Beboerforenings argumenter:
http://sondervig.dk/kampen-kysten-udsigten-turisterne/
-----
For at gøre det lettere - og hurtigere - kan klage fremsendes pr. mail:
Energiklagenævnet
Toldboden 2
8800 Viborg
Telefon:  +45 72 40 56 00
Hjemmeside: www.ekn.dk
E-post: ekn@naevneneshus.dk 
-----
Se web-info 01.01.2017 om ny postadresse og indseldelsesprocedurer mv:
http://www.ekn.dk/klagebehandling
-----
Det står enhver frit for at klage. Man kan bare bruge sine egne ord. Der er ingen formkrav.
Foreningen STOPVesterhavSYD klager ikke, idet vi ikke ser os som grundejere eller lignende.
Det er grundejerforeningerne og den enkelte grundejer der har noget at tabe.
SVS-Bestyrelsen opfordrer derfor alle grundejere til at klage INDEN den 25.01.2017.
Der er sendt en lignende opfordring ud til alle grundejerforeningerne i sommerhusområdet.

Med venlig hilsen

På SVS-bestyrelsens vegne
Preben Greibe 

------------------------

2017-04-01: Artikel i Dagbladet Ringkøbing-Skjern

dagbladetringskjern.dk/hvidesande/Vesterhav-Syd-Over-200-har-soegt-vaerditabs-erstatning/artikel/280547

Sidste chance for at Anmelde krav om Værditabs-erstatning er d. 03.04.2017 kl. 16.

------------------------

2017-03-30: Erstatningsanmeldelse til Taksationsmyndigheden

Fra Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 

En række grundejere har haft problemer med at indgive deres krav via taksationsmyndighedens web-side www.taksationsmyndigheden.dk og har ikke fået bekræftelse på modtagelsen.

Alternativt kan der fremsendes krav via mail - fo@energinet.dk med angivelse af de oplysninger der kræves i vedhæftede anmeldelsesblanket og/eller et vedhæftet notat med oplysninger og krav.

Husk venligst at bede om bekræftelse af modtagelsen.

Husk også indbetalingen til kontonr. og med angivelse af matrikel.nr. og vedr. Vesterhav Syd.

---

Med venlig hilsen
Thue Amstrup-Jørgensen
Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit
www.sam-grund-holmsland.dk

------------------

2017-03-29: Bed om Kvittering

Fra: Stop Vesterhav Syd - Kære SVS-medlemmer

Det har nu vist sig, at det er meget vanskeligt at foretage sin anmeldelse om værditabserstatning inden på Energinets hjemmeside. (man bliver ”smidt af” undervejs, eller man kommer slet ikke igennem. Vi har fået oplyst at deres EDB-system ikke kan håndtere de mange henvendelse !!!!!!!

Vi skal derfor anbefale, at man skriver sin egen anmeldelse med de nødvendige oplysninger (se vedhæftede anmeldelsesskema-eksempel -->>).

Den anmeldelse sender man som en vedhæftet fil til taksationsmyndigheden.dk
Må vi samtidig anbefale at du sender depositum som straksindbetaling til det oplyste kontonummer.

Man kan naturligvis også skrive i en mail direkte.

Uanset om man gør det på den ene eller anden måde, så anbefaler vi, at I slutter brevet af med at anmode om en kvittering for modtagelsen.

---

Med venlig hilsen
SVS Bestyrelsen - Preben Greibe

----------------

2017-03: Værditabsordningen

Sammenslutningens orientering om Værditabsordningen, se fil -->>

------------------

PS: Fortalt af en adv., der også har speciale i vindmølle-sager (dog på land): 
Han synes at vi alle skal søge om erstatning/ værditab!
Efter hans erfaring bliver sagerne først afgjort, når møllerne står der (2020?) for:
1) Visualiseringerne kan aldrig vise, hvor synlige de bliver i virkeligheden!
2) Støjmålinger kan ikke afgøres før de snurrer og vestenvinden fører støjen med sig.
3) Virkningen af den lavfrekvente støj kan ikke påvises inden. Undersøgelses-rapporten om evt. skadelig effekt er heller ikke afsluttet endnu. 

-----------------

2017-02: Værditabsordning pga. opførelse af de Kystnære Havvindmøller

Energinets præsentation om Værditabsordning og Køberetsordning, se fil ->>
SVS hhv. Sammenslutningens Referat og information, se fil ->>
Ref-uddrag: Værditabsordning: Hver enkelt grundejer bør anmelde sit krav overfor www.taksationsmyndigheden.dk inden den 3. april 2017 kl. 16.00.
Det koster et depositum på 4.000,- kr. , der overføres til Energinet.dk med angivelse af navn/ ejendom VIGTIG RETTELSE til: Reg.nr. 2149 - Konto nr. 5908 849 827.

Det kan synes af meget med et depositum på 4.000,- kr. – men det er bl.a. til dækning af vurdering på stedet fortaget af en uvildig ejendomsmægler.

Hvis man får tilkendt erstatning får man sit depositum retur.

En evt. erstatning skal betales af Vattenfall.

Der findes en vejledning på www.taksationsmyndigheden.dk.

Hvis man ikke anmelder et værditab nu, kan man IKKE på et senere tidspunkt få sin sag taget op. 

-------------------

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk